TECHNICAL SEMINAR: WE ARE INDUSTRY 4.0 READY, I.C.E , International Center For Exhibition , Thứ tư, 16. Tháng mười 2019

Providing in-depth information about the manufacturing revolution led
by Industry 4.0

Thứ tư, 16. Tháng mười 2019, I.C.E , International Center For Exhibition , TECHNICAL SEMINAR: WE ARE INDUSTRY 4.0 READY

Tìm sự kiện thú vị hơn
Nhận lời giới thiệu sự kiện dựa trên hương vị Facebook của bạn. Lấy nó ngay!Chỉ cho tôi những sự kiện phù hợp với tôiKhông phải bây giờ